11 Exempel på bakgrund för förslag, rapporter, avhandlingar, artiklar

Exempel på bakgrundsförslag

Exempel på bakgrunden till detta förslag består av bakgrunden till förslaget, rapporten, avhandlingen och uppsatsen. Presenteras med framställningsförfarandet och en fullständig förklaring.


I allmänhet har ett vetenskapligt arbete en skrivstruktur som skiljer sig från andra skriftliga verk. En av de särskiljande delarna är bakgrunden.

Bakgrundssektionen är en samling med flera ämnen som berättar om vad som ligger bakom författaren att skriva verket.

Bortsett från det ingår bakgrunden ofta i viktiga dokument som aktivitetsförslag. Därför kommer vi att diskutera hur man korrekt och korrekt skriver en bakgrund.

Exempel på förslag bakgrund

Definition av bakgrund

"Bakgrunden är något som ligger till grund för vad författaren kommer att förmedla i ett verk."

I allmänhet placeras bakgrunden i början av ett vetenskapligt arbete. Detta för att läsarna först ska kunna förstå den ursprungliga beskrivningen av författarens avsikt och syfte.

Fyll i bakgrunden

Bakgrunden föregås vanligtvis av miljöproblem så att författaren i det avslutande avsnittet kommer att förklara lösningar på dessa problem.

I stort sett innehåller bakgrunden följande tre saker:

  1. Faktiska förhållanden, där författaren berättar om situationen som är ett problem och måste åtgärdas.
  2. Idealiska förhållanden eller villkor som författaren önskar.
  3. Lösning, i form av en kort förklaring av problemlösning enligt författaren.

Tips för att skapa en bakgrund

Exempel på förslag bakgrund

Efter att ha läst förklaringen ovan kan vi naturligtvis skapa en bakgrund för en uppsats. Här är några tips för att göra det lättare att skapa en bakgrund:

1. Observation av problemet

När vi gör bakgrunden bör vi titta runt omkring oss och hitta vilka frågor som är ämnet för tidningen.

2. Problemidentifiering

Efter att ha hittat ett befintligt problem är nästa steg att identifiera problemet. Syftet med identifiering är att tydligt identifiera det problem som står inför från den drabbade individen eller gruppen, området eller till och med andra saker relaterade till problemet.

3. Problemanalys

Nästa steg efter att ha utforskat mer om problemet är att analysera problemet. Problem med känt ursprung studeras sedan djupare för att hitta lösningar på dessa problem.

4. Avslutande lösningar

Efter att ha analyserat befintliga problem måste man dra slutsatser om hur man löser dessa problem. Lösningen beskrivs sedan kort tillsammans med de förväntade resultaten vid implementeringen av lösningen.

Exempel på förslagets bakgrund

Exempel på förslagets bakgrund 1

1. Bakgrund

Spirulina sp. är en mikroalger som sprider sig mycket, finns i olika typer av miljöer, både i bräckt, marint och sötvatten (Ciferri, 1983). Odling av spirullina idag syftar till olika fördelar, bland annat som en behandling för anemi eftersom spirulina innehåller höga nivåer av provitamin A, en rik källa till ß-karoten, vitamin B12. Spirulina sp. innehåller också kalium, ett protein med högt innehåll av Gamma Linolenic Acid (GLA) (Tokusoglu och Uunal, 2006) och vitaminerna B1, B2, B12 och C (Brown et al ., 1997), så det är mycket bra när det används som foder eller ingredienser för mat och droger och spirulina kan också användas som en kosmetisk ingrediens.

Cellproduktivitet hos Spirulina sp. påverkas av åtta huvudkomponenter av mediefaktorer, inklusive ljusintensitet, temperatur, ympningsstorlek, upplösta fasta ämnen, salthalt, makro- och mikronäringsämne tillgänglighet (C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca och Fe , Zn, Cu, Ni, Co och W) (Sanchez et al ., 2008).

Mikronäringsämnen behövs för tillväxten av Spirulina sp. bland dem är elementen Fe, Cu och Zn. Fe-element behövs av växter för bildning av klorofyll, komponenter av cytokrom enzymer, peroxidas och katalas om spirulina sp. brist på grundämnet Fe kommer att uppleva kloros (brist på klorofyll). Zn-element behövs för tryptofansyntes, enzymaktivator och reglerar bildandet av kloroplaster och stärkelse om spirulina sp. brist på Zn-element kommer att leda till kloros och spirulina-färgen blir blek.

Bildningen av Fe- och Zn-joner i sig kan erhållas genom elektrolys av vatten. Vattenelektrolys är en händelse att sönderdela vatten föreningar (H 2 O) in syrgas (O 2 ) och vätgas (H 2 ) med användning av en elektrisk ström genom vattnet (Achmad, 1992). H 2 gas är potentiellt används som energikälla på grund av dess miljövänliga karaktär (Bari och Esmaeil, 2010). Med Fe- och Zn-elektroder erhålls Fe2 + och Zn2 + -joner.

Exempel på bakgrundsförslag 2

1.1. Bakgrund

Nanomaterialteknik utvecklades på 1800-talet och även nu utvecklas tekniken fortfarande snabbt (Nurhasanah 2012). Denna teknik använder material som mäter nanometer eller en per miljard meter (0,0000001) m för att förbättra prestandan hos en enhet eller ett system (Y Xia, 2003). Vid nanoskalan kommer det att finnas unika kvantfenomen som platinametall som kallas inerta material som förvandlas till katalytiska material i nanoskalan och stabila material, såsom aluminium, blir brandfarliga, isolerande material förvandlas till ledare i nanoskalan (Karna, 2010).

Volframoxidföreningar i nanoskalan kommer att ha unika egenskaper som kan användas som fotokatalysatorer, halvledare och solceller (Asim, 2009). Volframoxid har en relativt låg bandgapsenergi mellan 2,7-2,8 eV (Morales et al, 2008). Detta gör volframoxid känslig för det synliga ljusspektret och har en ganska bra fotoabsorption i det synliga ljusspektret (Purwanto et al., 2010).

Volframoxidföreningar kan syntetiseras med hjälp av flera metoder, inklusive sol-gel, flamassisterad spraytorkning och flamassisterad spraypyrolys (Takao, 2002). Den flamassisterade spraypyrolysmetoden är den metod som oftast används. Förutom den låga kostnaden är nanopartiklarnas homogenitet ganska bra och kan användas i stora produktionskvantiteter (Thomas, 2010). Denna metod använder en aerosolprocess där partiklarna kommer att suspenderas i gasen så att de bildade partiklarna är mycket små (Strobel, 2007).

Baserat på forskning som har utförts av Purwanto et al. 2015 visar att resultaten av volframoxid bildad av 0,02 M ammoniumparatungstat i 500 ml 33% etanollösningsmedel bildar volframoxidpartiklar med en genomsnittlig storlek på 10 mikrometer. Uppgifter om volframoxidpartiklar bildade vid andra koncentrationer av ammoniumparatungstat listas dock inte, så ytterligare forskning behövs för att bestämma resultaten av volframoxid bildad av flera koncentrationsvariationer i syntesen av volframoxid-nanopartiklar med användning av flamassisterad spraypyrolys.

Exempel 3

Bakgrund

I överföringsledningar, särskilt radiofrekvenssignaler (RF), är reflektionskoefficienten en av de grundläggande parametrarna [1]. Reflektionskoefficient ingår alltid i att mäta storleken på elektromagnetiska vågor, såsom RF-effekt, dämpning och antenneffektivitet. Mätningen av reflektionskoefficienten är en viktig process för RF-kontakt- och kabelindustrin för att bestämma dess kvalitet.

RF-signalen som genereras av signalgeneratorns källa skickas till den mottagande enheten (mottagaren). RF-signalen absorberas väl av mottagaren om det finns en impedansmatchning mellan överföringsledningen och mottagaren. Omvänt, om sändnings- och mottagarledningarna inte har perfekt impedansmatchning, kommer en del av signalen att reflekteras tillbaka till källan. Allmänt hittad reflekterad RF-signal. Mängden av den reflekterade signalen uttrycks i reflektionskoefficienten. Ju större reflektionskoefficient, desto större blir den reflekterade signalen. Stora signalreflektioner kan orsaka skada på RF-signalkällor, såsom signalgeneratorer.

Läs också: Kingdom Plantae (växter): Egenskaper, typer och exempel [FULL]

Effektivitet i processen för sändning av RF-signaler, särskilt inom telekommunikationsindustrin, behövs för att minimera driftskostnaderna på lång sikt. Ett av sätten att göra detta är att förhindra signalförlust eller att signalen reflekteras tillbaka till källan. Om den reflekterade signalen är mycket stor kan den skada signalkällan. En av de förebyggande åtgärderna innan skada uppstår är att mäta reflektionskoefficienten för en anordning för att bestämma hur mycket signalen kommer att reflekteras tillbaka till källan. Det är således nödvändigt att testa telekommunikationsutrustning för att säkerställa dess kvalitet. Detta test kan göras genom att mäta reflektionskoefficienten på sändar- och mottagaranordningar, såsom kraftsensorer.En anordning med en liten reflektionskoefficient kommer att resultera i en effektiv och effektiv överföringsprocess. Därför har LIPI Metrology Research Center som National Metrology Institute (NMI) byggt ett system för att mäta reflektionskoefficienten på RF-signalanordningar. Mätningar av reflektionskoefficienter utförs i frekvensområdet från 10 MHz till 3 GHz i enlighet med ovanstående mål. Med detta system hoppas det att det kan tillhandahålla tjänster för att mäta reflektionskoefficienten för berörda intressenter.Mätningar av reflektionskoefficienter utförs i frekvensområdet från 10 MHz till 3 GHz i enlighet med ovanstående mål. Med detta system förväntas det tillhandahålla tjänster för att mäta reflektionskoefficienten för berörda intressenter.Mätningar av reflektionskoefficienter utförs i frekvensområdet från 10 MHz till 3 GHz i enlighet med ovanstående mål. Med detta system förväntas det tillhandahålla tjänster för att mäta reflektionskoefficienten för berörda intressenter.

Exempel på bakgrundsförslag 4

Bakgrund

Det elektriska kraftfördelningssystemet är ett brett system som ansluter en punkt till en annan så det är mycket känsligt för störningar som vanligtvis orsakas av kortslutning och jordstörningar. Dessa störningar kan leda till ett betydande spänningsfall, minska systemstabiliteten, äventyra människors liv och kan skada elektronisk utrustning. Så vi behöver ett jordningssystem i utrustningen.

I jordningssystemet, ju mindre värdet på jordmotståndet är, desto större är förmågan att strömma till marken så att felströmmen inte flyter och skadar utrustningen, det betyder ju bättre jordningssystemet. Idealjordning har ett motståndsvärde nära noll.

Platser där markresistiviteten är tillräckligt hög, med steniga och täta markförhållanden kan det vara omöjligt att minska jordningssystemets impedansreduktion med vertikal stångjordning. En möjlig lösning är att ge speciell behandling för att förbättra jordningsmotståndsvärdet. I denna avhandling kommer jordbehandling att genomföras med kokosnötskal för att erhålla det minsta jordresistivitetsvärdet, eftersom i allmänhet resistiviteten för kol är lägre än jordresistiviteten.

Exempel på bakgrund av förslaget 5

Bakgrund

Användningen av smörjolja / olja påverkar motorns prestanda eftersom oljan fungerar som friktionsdämpare mellan motorkomponenter som kan orsaka slitage på motorn. Viskositet är den fysiska egenskapen hos olja som indikerar rörelseshastigheten eller smörjmedlets motstånd mot att flöda [1]. Olja har molekyler som är icke-polära [2]. En icke-polär molekyl som utsätts för ett externt elektriskt fält kommer att orsaka att en partiell laddning induceras och producera ett stort dipolmoment och dess riktning är proportionell mot det externa elektriska fältet [3].

De elektriska egenskaperna hos varje material har ett unikt värde och storleken bestäms av materialets interna förhållanden, såsom materialkomposition, vatteninnehåll, molekylära bindningar och andra interna förhållanden [4]. Mätning av elektriska egenskaper kan användas för att bestämma materialets tillstånd och skick, bestämma materialets kvalitet, torkningsprocessen och mäta fuktinnehållet icke-destruktivt [5].

Studien av att mäta oljans elektriska egenskaper har utförts av Putra (2013) [6], nämligen att mäta kapacitansen med hjälp av en parallell kondensatorplatta för att göra kvalitetssensorer på olja. Därför mätning av kapacitans och dielektrisk konstant med dielektrisk metod eller parallellplatta vid låga frekvenser och förändringar i viskositet. Denna mätning förväntas användas som en preliminär studie för mätning av viskositet med den dielektriska metoden.

Syftet med denna studie var att bestämma användningen av den dielektriska metoden för att mäta oljans kapacitansvärde och dielektriska konstant och mäta oljans kapacitans och dielektriska konstanter i frekvensändringar och viskositetsförändringar.

Exempel på förslagets bakgrund 6

Bakgrund

Superledande är ett material som helt kan leda stora mängder elektrisk ström utan att uppleva motstånd, så att det superledande materialet kan bildas av tråd som används för att skapa ett stort magnetfält utan att uppleva en uppvärmningseffekt.

Ett stort magnetfält kan användas för att lyfta tunga laster genom likheten mellan magnetiska poler, så det kan användas för att bygga ett svävande tåg utan att använda hjul. Utan hjulfriktion kan tåget som transportmedel röra sig snabbt och kräver lite energi.Det finns en korrelation mellan ett starkt magnetfält och en hög kritisk temperatur (Tc) av superledande material, där det med en hög kritisk temperatur blir lättare att skapa 2 magnetfält stark.

Bildandet av supraledande strukturer baserade på Planar Weight Disparity (PWD) kan öka den kritiska temperaturen hos ett supraledande material (Eck, JS, 2005). Fördelarna med andra supraledande material är som ett datalagringsmedium, spänningsstabilisator, snabb dator, energibesparing, hög magnetfältgenerator i fusionsnukleära reaktorer och SQUID superkänsliga magnetfältgivare.

Högledande superledande system är i allmänhet flerkomponentföreningar med ett antal olika strukturfaser och en komplex kristallstruktur. Pb2Ba2Ca2Cu3O9-systemet är också en keramisk oxidförening som har en flerskiktad struktur med en karakteristisk CuO2-skiktinsättning. Det finns en korrelation mellan den supraledande strukturen och den kritiska temperaturen (Frello, T., 2000), så att bildandet av strukturer baserade på Planar Weight Disparity (PWD) är avsedda att öka superledande kritisk temperatur (Barrera, EW et al., 2006). Som en flerkomponentförening kräver Pb2Ba2Ca2Cu3O9-systemet flera ingående komponenter för att bilda komplexa strukturskikt.

Exempel 7

Bakgrund

Ett sätt att behandla cancer är genom att använda strålning. Extern strålbehandling med Cobalt-60 (Co-60) fungerar för cancerterapi genom att ge gammastrålning (γ) från Co-60. Gamma-strålning riktas mot delar av kroppen så att den kan döda cancerceller men är mindre benägna att träffa friska kroppsceller [1]. I detta dokument är designen som ska göras tjockleken på betongväggarna i strålbehandlingsrummet med hjälp av en isotopkälla Co-60 med en aktivitet på 8000 Ci och planerad att placeras i ett rum på sjukhusplatsen. Källan till Co-60-isotopen finns i Gantry, som är skyddad av strålningsskydd och kan justeras dess vinkel från 00 till 3600 [1], så att cancerceller kan bestrålas från olika riktningar exakt. För att uppfylla säkerhetsaspekterna vid exponeringstidpunkten,rummet där strålbehandlingsflygplanet finns måste uppfylla gällande säkerhetskrav där väggen fungerar som strålskydd. Väggarna är planerade att vara gjorda av betong.

Läs också: Distribution of Flora in the World (Complete) och förklaringen

I enlighet med bestämmelserna om strålsäkerhet, nämligen SK. BAPETEN nr 7 från 2009 om strålsäkerhet vid användning av industriell radiografisk utrustning säger att: - Skärmväggar i rum som är associerade med medlemmar i samhället, bör värdet på dosgränsen inte överstiga 5 mSv per år. - Avskärmande rumsväggar som är associerade med strålningsarbetare, Dosgränsvärdet bör inte överstiga 50 mSv per år. [2] Rumsdelväggens egenskaper måste anpassas till användningen av rummet intill strålbehandlingsrummet. Betongväggens tjocklek kan uppskattas genom att beräkna arbetsbelastningen per vecka, avståndet från väggkällorna och det tillåtna dosgränsvärdet (NBD). Från beräkningen förväntas det att väggtjockleken har uppfyllt säkerhetskraven.

Exempel 8

Bakgrund

Vid denna tidpunkt är allmänhetens uppmärksamhet på hälsoövervakning mycket hög, vilket framgår av det ökande antalet tillgängliga hälsoövervakningsutrustningar. Så att kravet på att skapa verktyg som kan användas på människokroppen eller som är bärbara enheter behövs. För att göra denna enhet behövs material som kan fästas till människokroppen och kan direkt relateras till telemedicin eller biomedicinskt koncept. I detta koncept är det material som kan appliceras tyg. För att avgöra om materialet är lämpligt för användning som en bärbar anordning måste vi dock först känna till tygets egenskaper. Materialets egenskaper är nära relaterade till permittivitetsvärdet, eftersom permittivitetsvärdet är ett viktigt värde för att bestämma egenskaperna hos ett material.Så att i detta slutprojekt utförs mätning av permittivitetsvärden på tygmaterial.

I detta slutprojekt har olika typer av tyg testats för att beräkna deras permittivitet, nämligen aramid, bomull och polyester. Dessutom används Fr-4-substrat som analysmaterial med hjälp av den transmissionslinjebaserade mikrostripmetoden. Denna metod använder 3 hinder och en S-parameteruppsättning med två portar som kan minimera fel eller fel på grund av luftspalten mellan mikrobandslinjerna i provet och impedansfel som vanligtvis är ett problem på överföringsledningen.

Dielektrisk tillstånd är ett mått på motståndet mot att bilda ett elektriskt fält genom ett medium. I vissa dimensioner och avstånd från hindret kommer det lägsta värdet för returförlust (S-parameter) att erhållas och från detta värde kan författaren bestämma materialets permittivitetsvärde. För att få det dielektriska permittivitetsvärdet kan det beräknas från värdet på S-parametern erhållen från simuleringen och direkta mätningsresultat med hjälp av en VNA (vektornätverksanalysator).

Man hoppas att från detta slutprojekt kan forskning bestämma värdet av dielektrisk permittivitetsmätning av de fyra materialen ovan med en arbetsfrekvens på 2,45 GHz, så att det kan implementeras inom hälsosektorn eller materialet som testas kan modifieras på ett sådant sätt att det blir ett verktyg eller en anordning efter behov.

Exempel 9

Bakgrund

De speciella egenskaperna hos ferroelektriska material är dielektriska, pieroelektriska och piezoelektriska egenskaper. Användningen av ferroelektriska material utförs baserat på dessa egenskaper. I denna studie genomfördes användningen av ferroelektriska material baserat på deras dielektriska egenskaper. Ferroelektriska material kan tillverkas efter behov och integreras enkelt i form av enheter. Enhetsapplikationen baserad på hysteresegenskaper och hög dielektrisk konstant är DRAM (Dynamic Random Access Memory) [1].

Det ferroelektriska materialet som har den mest intressanta blandningen av egenskaper för minnesapplikationer är Barium Strontium Titanate. BST-material har hög dielektrisk konstant, låg dielektrisk förlust, låg läckströmtäthet. Hög dielektrisk konstant ökar laddningens kapacitans högre så att lastlagringen också blir mer [1]. Beredningen av BST kan göras på flera sätt inklusive Metalorganic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) [2], Pulsed Laser Deposition (PLD) [3], Magnetron Sputtering [4], samt Chemical Solution Deposition eller solgelmetod och fastfasreaktionsmetod (fast tillstånd). reaktion) [5].

Exempel 10

Bakgrund

Observation är viktigt, särskilt inom utbildningsområdet för att ta reda på hur man undervisar ordentligt för lärare i varje skola. I det här fallet genomförde jag också observationsaktiviteter på SD Ningrat 1-3 Bandung för att fullgöra uppgiften att lära sig observationsrapporter som läraren utförde medan jag undervisade i klassrummet.

Med denna observationsaktivitet hoppas vi att vi kan ta reda på hur lärare undervisar och utbildar sina elever. Vi kan också välja vilka metoder vi ska använda för våra studenter senare och vilka metoder som inte ska användas. På Ningrat Elementary School genomförde jag flera undersökningar och sökte information om undervisnings- och inlärningsaktiviteter.

Skolan är en institution speciellt utformad för att undervisa elever av lärare. Grundutbildning i skolor är det viktigaste för att få elever av hög kvalitet. Efter att ha gjort observationer på Ningrat Elementary School fick jag veta om lärandet i världsspråklektioner, som fortfarande är lågt och detta måste förbättras.

Lektionsplanerna som gjordes av lärarna där visade sig inte överensstämma med genomförandet, så det fanns flera hinder som lärare måste möta när de undervisade världsspråket. Då är lösningen som erbjuds dessa lärare att ändra lärarmekanismen vid undervisning i världsspråklektioner.

Varje individ har sin egen unikhet och förmågor som är helt olika. Vissa är snabba att förstå de lektioner som läraren har levererat, men andra går långsamt. Inte bara det, egenskaperna hos varje elev i skolorna är naturligtvis olika, det finns elever som utmärker sig men det finns också de som är fulla av problem i skolan.

Efter att dessa observationer gjordes lärde jag mig också hur man hanterar studenter som har olika egenskaper. Jag lärde mig också att förstå hur man undervisar från alla lärare som undervisar vid SD Ningrat så att jag en dag kan använda det när jag börjar undervisa i skolan.

Exempel 11

Bakgrund

17 augusti är det mest förväntade ögonblicket för alla världsmedborgare, inklusive invånarna i byn Cantiga. För att vi på detta datum firar världsrepublikens självständighetsdag. Av den anledningen borde vi vara stolta och glada att välkomna denna historiska dag.

Förutom att liva upp kan minnesdagen den 17 augusti också främja en känsla av kärlek och nationalism för nationen. Därför påminns vi på nytt om förtjänsterna hos hjältar som förenas oavsett etnicitet, ras och religion för att kämpa för världens frihet.

Av denna anledning är det bara naturligt för folket i Cantiga Village att göra ett evenemang för att återuppliva detta lyckliga ögonblick. Dessutom deltar i Cantiga Village varje år aktivt i att göra självständighetsevenemang.

Händelserna kommer att hållas i form av ceremonier, ömsesidigt samarbete och tävlingar för barn. Med dessa olika händelser kan vi stärka broderskap, vänskap och nationalism i ett försök att utöva Pancasila.

Således hoppas artikeln om bakgrundsdiskussionen tillsammans med exempel att den kan vara användbar.