Formeln för blockvolymen och blockytan + Exempel på problem

Jag kommer att diskutera formeln för blockvolym och blockyta i den här artikeln, med tanke på att det här materialet ofta ställs i matematikproblem i grundskolan och gymnasiet.

Följande är formeln för volym och area för ett block.

Blockera volym V = pxlxt
Blockera ytan L = 2 x (pl + pt + lt)
Diagonal stråle d = √ ( p2 + l2 + t2)

Fortsätt läsa förklaringen nedan för att få en mer komplett förståelse tillsammans med exempelfrågor.

Hur man beräknar blockets volym och blockets yta

Definition av en stråle

Ett block är en tredimensionell form som bildas av par om tre par rektanglar.

Du kan hitta byggstenar i vardagen. Ett exempel är

  • Smarttelefonen du använder
  • presentförpackningskartong
  • boken du läste
  • och många andra.
Blockera volymformel

Blocket har totalt 6 sidor, 12 kanter och 8 hörnpunkter. Sidorna på blocket, nämligen längd, bredd och höjd, har olika längder. Om sidorna är desamma kallas formen en kub.

I allmänhet finns det i matematikämnen tre kvantiteter som begärs att sökas från blocken, nämligen:

  • Blockera volym
  • Strålarea
  • Längden på blockens diagonal.

Hur beräknar du sedan dessa värden? Omedelbart diskuterar vi.

Blockera volymformel

Volym = längd x bredd x höjd

V = pxlxt

Formeln för att beräkna volymen på ett block är mycket enkel. Du behöver bara multiplicera de tre sidorna på blocket, nämligen längd, bredd och höjd.

Du kan se följande bild för mer information.

Blockera volymformel

En viktig sak du måste vara uppmärksam på vid beräkning av volymen på detta block är att du måste uttrycka längden på alla sidor i en lika enhet.

Antag att du angav längden i cm, så måste du också uttrycka bredden och höjden i cm, så att resultatet blir korrekt.

Läs också: Processen med regn (+ fullständig bild och förklaring)

Enheten för volymen balol är en längdenhet kubik eller kubik. Till exempel m3 (kubikmeter), cm3 (kubikcentimeter) och så vidare.

Du kan också konvertera detta volymvärde till andra enheter med hjälp av teknik för enhetsomvandling.

Blockera områdesformel

L = 2 x (pl + pt + lt)

Till skillnad från formeln för volymen på ett block, vilket görs genom att multiplicera de tre sidorna, är formeln för blockets område något längre.

Du måste beräkna arean för varje rektangel och sedan multiplicera med två.

Du kan se sammanfattningsformeln ovan.

Det du måste vara uppmärksam på, när du beräknar detta område måste dina enheter vara desamma. Så att resultatet av din räkning är korrekt.

Formeln för blockens diagonal

Längden på blockets diagonal är längden som ansluter en hörnpunkt till ett annat toppunkt över det.

För att beräkna våglängden måste vi beräkna sidans längd på triangeln med hjälp av den pythagoreiska formeln.

Sättet att beräkna längden på blockens diagonal är som följer:

Låt oss sedan öva på att göra problemen.

Exempel 1 blockera matematikproblem

Ett block är 200 cm långt, 10 cm brett och 20 cm högt. Beräkna blockets area och volym.

SVAR

Blockera volym:

V = pxlxt

V = (200) x (10) x (20)

V = 40 000 cm3

Strålarea

L = 2 x (pl + pt + lt)

L = 2 x ((200) (10) + (200) (20) + (10) (20))

L = 2 x (6200)

L = 12400 cm2

Exempel 2 Blockvolymformelproblem

Det är känt att ett block har en längd av 10 m, en bredd av 2 m och en höjd av 100 cm. Beräkna blockets volym.

SVAR

Metoden för att beräkna blockets volym är faktiskt densamma som föregående exempelproblem.

Det bör dock noteras att enheterna för mätning av balkens sidor inte är desamma.

Därför måste vi jämföra det först.

Längd, p = 10 m

Bredd, l = 2 m

Höjd, h = 100 cm = 1 m

Beräkna sedan bara blockformeln:

V = pxlxt

V = 10 x 2 x 1

V = 20 m3

Exempel 3: Block Diagonal Mathematics Problem

Beräkna längden på blockens diagonal i exempel 1 och nummer 2 ovan.

Problem nummer 1:

p = 200 m, l = 10 m, t = 20 m.

Längden på blockens diagonal =

d = √ ( p2 + l2 + t2)

d = 201,25 m.

Läs också: Pluralitet: definition, diskussion och exempel

Problem nummer 2:

p = 10 m, l = 2 m, t = 1 m

Längden på blockens diagonal

d = √ ( p2 + l2 + t2)

d = 105

d = 10,25 m

Exempel 4 Formel för block för problemhistoria

Maman köpte ett isblock med en volym på 10 m3. Om du vet att isblocket är 2,5 m långt och 2 m brett, hur högt är isblocket?

SVAR

Du kan svara på detta problem med den grundläggande formeln för blockvolymen.

V = pxlxt

10 = (2,5) x (2) xt

10 = 5 xt

t = 10/5 = 2 m

Isblocket är 2 m högt

Exempel 5 Problemhistorier blockerar formler

Ridho har en pool i form av ett block. har en pool som ursprungligen innehöll så mycket som 600 liter vatten. Sedan tömde Ridho simbassängen så att endast 1/3 av vattnet återstod från tidigare. Hur djupt är vattnet kvar i poolen om det är känt att poolområdet är 4 m2?

SVAR:

Den initiala volymen poolvatten = 600 L.

Återstående volym slutvatten = 1/3 x 600 = 200 L. Detta värde omvandlas i m3 till 0,2 m3

Det är känt att poolbäddens yta = 2 m2

Höjden på det återstående poolvattnet kan beräknas med hjälp av grundformeln för blockvolymen.

V = pxlxt

V = (pxl) xt

V = (basarea) xt

0,2 = 2 xt

t = 0,1 m

h = 10 cm

Således är vattennivån i poolen efter tömning 10 cm.

Exempel 6 Problemhistorier blockerar formler

Pak Budi köper stockar från butiken, vars priser beräknas i volymenheter. 1 m3 trä värderas till 10 000 IDR. Om Pak Budi köper ett träblock som är 8 m långt, 1 m brett, 1 m högt, vad är priset på det köpta virket?

SVAR

Volymen av stockar som Budi köpte var

V = pxlxt

V = (8) x (1) x (1)

V = 8 m3

Eftersom varje 1 m3 av virket kostar 10 000 kronor, köper priset på stockarna som Budi köper

Pris = 8 x 10 000 = 80 000 IDR

Hur har ordboken förstått ämnet volym och blockområde? Du borde redan förstå, eftersom det finns förklaringar och exempel på frågorna ovan.

Om du fortfarande har problem kan du kommentera nedan här.

Referens:

  • Cuboid - Wolfram Alpha
  • Volume of Cuboid - Math Is Fun